منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی

شرح وظايف معاون برنامه ريزي و پشتيباني

1- تشخيص و تعهد اسناد مالي اداره كل

2- نظارت بر مسائل مالي با توجه به قوانين

3- نظارت و ارائه براي امورات اداري شامل جذب ، استخدام ، بازنشستگي ، مرخصي ، گزارش كار و غيره در ارتباط با پرسنل

4- تأييدنهايي احكام پرسنلي ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در خصوص پرسنل

5- نظارت و هماهنگي امورات پشتيباني و خدماتي اداره كل با ساير واحدها

6- پيگيري امور وربوط به بودجه ريزي

7- پيگيري موافقتنامه هاي استاني شامل تملك سرمايه و هزينه اي

8- پيگيري تسهيلات بانكي مربوط به پروژه هاي منابع طبيعي و بيمه طرحها

9- نظارت و پيگيري جذب درآمدهاي قانوني

10- نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه

11- مسؤليت كميسيون معاملات و خسارت در اداره كل