فرم الکترونیکی واگذاری زمین

اطلاعات شخصی
نام متقاضی: *
نام خانوادگی : *
نام پدر: *
کد ملی: *
آدرس: *
تلفن: *
ایمیل:
اطلاعات مربوط به واگذاری
نام طرح : *
مقدار مورد تقاضا(هکتار) *
محل طرح در شهرستان:
روستای: *
نام مرتع : *
شماره پلاک: *