جمعيت حوزه آبخيز سياه خور در سالهاي (90-1365)

ردیف

روستا (آبادي)

1365

1375

1382

1390

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

1

چفته سنجابي

59

302

55

292

54

294

51

236

2

ولكه وند

68

340

52

255

52

232

45

185

3

جليلوند

35

196

16

81

9

54

10

30

4

سوران عليا

43

268

49

286

48

281

43

171

5

سوران سفلي

31

156

25

126

30

126

31

117

6

چشمه هلنگ

15

101

13

96

8

63

8

48

7

بره سيله

42

270

49

300

68

393

72

383

8

برزه

76

408

60

313

58

308

59

265

9

خاوگه

15

86

8

39

3

10

*

*

10

لريني اجوداني

48

278

51

283

56

277

71

279

11

ميان قلعه

29

160

22

108

24

103

72

283

مجموع

461

2565

400

2179

410

2141

462

1997

مآخذ: درگاه ملی آمار، سرشماری نفوس و مسکن 1390، فایل اطلاعات شناسنامه آبادي

 

وضعیت منابع آب شامل آب های سطحی، زیر زمینی و تحلیل وضعیت کیفی و کمی آب حوزه:

آب های سطحی

رودخانه هاي حوزه مطالعاتي

رودخانه هاي اصلي و مهم جريان يافته در محدوده مطالعاتي رودخانه سيمره ،چم راوند و چرداول بوده كه هر كدام داراي سرشاخه هاي متعددي هستند.

6-2- سفره آب زيرزميني

در حوزه آبخيز سياهخور سفره آب زيرزميني متصل به معناي واقعي ايجاد نگرديده و فقط در نقاطي كه آبرفت داراي ضخامت و تغذيه مناسب بوده سفره‌هاي آزاد ناپيوسته محلي شكل گرفته كه پتانسيل آبدهي اين آبخوانهاي محلي به ميزان آب تغذيه شده، ضخامت آبرفت، وضعيت سنگ كف و شيب توپوگرافي محل و استقرار آنها بستگي دارد. در این حوزه سفره آب زيرزميني گسترش زيادی ندارد و فقط در نقاطي از حوزه كه آبرفت از ضخامت و تغذيه مناسب برخوردار گرديده سفره‌هاي آزاد ناپيوسته محلي ايجاد گرديده كه پتانسيل آبدهي آنها به ميزان آب ورودي،ضخامت رسوبات آبرفتي تراوا، توپوگرافي و وضعيت سنگ كف و ميزان لايه اشباع شده از آب موجود بستگي دارد. تعداد چاهها، چشمه‌ها و قنوات كه عمدتاً در مجاورت آبراهه‌هاي فصلي قرار دارند و از آبدهي محدودي برخوردارند مؤيد اين است كه سفره آب زيرزميني عميق نبوده و از نوع سطحي مي‌باشد و جريانات زير قشر منشأ عمده تغذيه منابع آبي مذكور است.

بهره‌برداري از آب زيرزميني

بر اساس آمار شرکت نتپا در سال 1382 تعداد 25 حلقه چاه و 33 دهنه چشمه وجود داشته است که بر اثر عواملی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی، این تعداد به شدت کاهش یافته است. طبق همین آمار دو رشته قنات در محدوده موردمطالعه وجود داشته است که امروز هر دو خشک شده اند. آمار چاهها و چشمه ها  بر اساس بازدید میدانی در سال 1395 به شرح ذیل می باشد:

چاه ها:

بر اساس بازدید میدانی در سال 95 در منطقه مورد مطالعه  7 چاه وجود دارد كه بخشی از نياز آبي مردم حوزه را برطرف مي كند. در روستای چفته سنجابی دو حلقه چاه وجود دارد که یکی برای تامین آب شرب روستا استفاده می گردد و دیگری برای مصرف باغ (متعلق به آقای نامدار رضایی) می باشد. در روستای سوران علیا یک حلقه چاه وجود دارد که برای مصرف آب شرب سه روستای سوران علیا، سوران سفلی و چشمه هلنگ استفاده می گردد. در روستای لرینی سه حلقه چاه وجود دارد که برای کشاورزی(منوچهر اجودانی)، باغداری(شاپور بساطی) و سنگ شکن(رحمان مرادی) مورد استفاده قرار می گیرند. در روستای برزه یک حلقه چاه وجود دارد که به مصرف کشاورزی می رسد. تامین آب شرب روستاهای برزه، میان قلعه، ولکه وند و جلیلوند در چنگور می باشد که خارج از حوزه آبخیز قرار دارد.

 

 

  

آمار چاه های موجود در محدوده مورد مطالعه در سال 1395

ردیف

نام روستا

مختصات UTM

نوع مصرف

Y

X

1

چفته سنجابی

3790532

645997

باغداری

2

چفته سنجابی

3790883

645638

شرب روستا

3

سوران علیا

3788565

645540

شرب روستا

4

لرینی اجودانی

3779726

644929

کشاورزی

5

لرینی اجودانی

3779753

644365

باغداری

6

لرینی اجودانی

3779437

645622

سنگ شکن

7

برزه

3791441

639299

کشاورزی

چشمه:

بر اساس بازدید میدانی در منطقه مورد مطالعه  4 دهنه چشمه فصلی وجود دارد كه قسمتي از نياز آبي مردم حوزه را برطرف مي كند. با توجه به تغییرات شدید آب و هوایی این چشمه ها فقط در فصل زمستان دارای آب هستند و در بیشتر ماههای سال خشک می باشند.

 

جدول آمار چشمه های موجود در محدوده مورد مطالعه در سال 1395

ردیف

نام روستا

مختصات UTM

Y

X

1

برزه

3780113

645450

2

بره سیله

3783828

645223

3

چشمه هلنگ

3787766

644560

4

لرینی

3780113

645450

 

 

 

11- تحلیل اولویت وضعیت منابع درآمدی و اقتصادی حوزه شامل جنگل، مرتع، بیابان، کشاورزی،دامداری، خدمات ، صنایع دستی:

 بررسي و تحليل اقتصاد كشاورزي حوزه مورد مطالعه با محاسبه هزينه و درآمد و با توجه به سطح زيركشت هر كدام از محصولات بخش كشاورزي انجام می شود. اقتصاد اصلي اهالي روستاها بر زراعت ديم، دامداري و خيلي كم به باغداري متكي است. مساحت اراضي باغي در سطح حوزه، 57/19 هكتار بوده كه تركيبي از گردو، زردآلو،آلبالو، آلو، هلو، انگور، سیب، گلابی، گیلاس، انجیر، بادام و پسته مي باشد.

 

آمار سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و تعداد دام سبک و سنگین حوزه آبخیز در سال 1395

ردیف

روستا

سطح اراضی دیم(هکتار)

سطح اراضی آبی(هکتار)

سطح زیر کشت گندم آبی

سطح زیر کشت گندم دیم

سطح زیر کشت جو

سطح زیر کشت نخود

تعداد دام سنگین

تعداد دام سبک

1

برزه

1206

2

0

600

120

450

22

2000

2

بره سيله

864

0

0

420

90

330

5

1300

3

جليلوند

410

0

0

200

50

140

0

0

4

چشمه هلنگ

200

0

0

95

40

80

7

600

5

چفته سنجابي

519

0

0

220

90

200

20

500

6

خاوگه

124

0

0

60

30

50

0

0

7

سوران سفلي

758

0

0

350

100

280

8

1100

8

سوران عليا

337

0

0

190

60

130

10

900

9

لريني

670

0

0

320

80

240

3

1800

10

ميان قلعه

114

0

0

50

30

70

35

300

11

ولكه وند

447

0

0

210

60

180

30

600

12

كل

5649

2

0

2715

750

2150

140

9100

مآخذ: مدیریت جهاد کشاورزی اسلام آباد غرب

 

آمار سطح زیر کشت(هکتار) و میزان تولیدات(تن) انواع محصولات باغی حوزه آبخیز در سال 1395(هکتار)

 

ردیف

روستا

گردو

زردآلو

آلبالو

آلو

هلو

انگور

سیب

گلابی

گیلاس

انجیر

بادام

پسته

کل

میزان تولیدات باغی(تن)

1

برزه

72/4

53/0

12/0

26/0

38/0

04/0

52/1

05/0

24/0

-

47/0

1/0

43/8

80

2

بره سيله

4/0

05/0

-

-

05/0

3/0

1/0

-

-

-

-

1/0

1

10

3

جليلوند

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

چشمه هلنگ

2/0

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/0

4

5

چفته سنجابي

15/1

05/0

-

-

-

8/0

1/0

-

-

-

-

-

1/2

22

6

خاوگه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

7

سوران سفلي

15/0

-

-

-

-

4/0

25/0

-

-

-

-

-

8/0

10

8

سوران عليا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/3

-

08/3

18

9

لريني

1/0

1/0

-

1/0

6/0

-

8/0

-

-

-

-

5/0

2/2

10

10

ميان قلعه

25/0

14/0

-

-

-

-

1/0

-

06/0

05/0

-

-

6/0

8

11

ولكه وند

03/0

-

-

-

-

-

03/0

-

-

-

1

-

06/1

11

12

كل

7

97/0

12/0

36/0

03/1

54/1

9/2

05/0

3/0

05/0

55/4

7/0

57/19

173

 

مآخذ: مدیریت جهاد کشاورزی اسلام آباد غرب

 

اطلاعات تماس
ساختمان مرکزی - کرمانشاه
میدان جمهوری اسلامی سی متری
منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
37250515-6
kermanshah@frw.org.ir
آمار بازدید

بازدید این صفحه :2402

بازدید امروز :3140

کل بازدید :5860639

بازدیدکنندگان آنلاين :4

زمان بازدید :0/3601
نظرسنجی
نظر شما راجع به این پورتال چیست؟

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

جمله تصادفی
 
کلیه حقوق این پرتال محفوظ و متعلق به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه است.