منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
صفحه اصلی > معرفی اداره  > شرح وظایف واحدها  > يگان حفاظت 
يگان حفاظت
آشنايي با يگان حفاظت:
یگان حفاظت از منابع طبیعی تشکیلاتی است متمرکز با سلسله مراتب خاص و تحت امر فرمانده یگان که براساس درخواست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شامل مرتع، جنگل، بیابان، جنگلهای دست کاشت، تفرجگاههای جنگلی و منابع ملی برابر موارد قانونی و بخشنامه های صادره انجام وظیفه می نماید.
مستندات تشکیل یگان موارد ذیل بوده :

1-  ماده 22 و تبصره آن مندرج در فصل چهارم از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1346 .

2-  ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه.

3- دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا.

4-   موافقت وزارت کشورو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

5-  بررسی و اعلام موافقت ستاد کل نیروهای مسلح 27/11/82.

6- صدور دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موضوع ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح.

وظایف یگان حفاظت

1-  حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرحها و دستورالعملها ي ذيربط .

2-     اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه هاي منابع طبیعی

3-  اتخاذ تدابير ، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرايم مرتبط با و ظايف قانوني سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور .

4-  بررسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق و غير مجاز در معابر ، جنگلها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا ( نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )

5-  جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه .

6-     جلوگيري و برخورد قانوني با هرگونه بهره برداري غير مجاز از جنگلها ، مراتع و بيابانها طبق قوانين موضوعه

7-  هماهنگي و همكار ي متقابل جهت جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز كه به عهده واحد حراست سازمان مي باشد .

8-  مساعدت و همكار ي با عوامل ذيربط در اطفاي حريق منابع طبيعي و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح و حوادث غير مترقبه در عرصه هاي منابع طبيعي .

9-  انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و در حدود وظايف مطابق ماده ( 15 ) قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 28/6/78) و مواد بعدي آن قانون .

10-تشكيل پرونده قضائي متخلفين ، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي برابر قوانين موضوعه و ارجاع و اعزام به مراجع ذيربط .

11-مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم ( در محدوده استحفاظي )

12- بازرسي مستمر كارگاههاي چوب بري و كارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره ( 3 ) ماده ( 54 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع .

13-گشت و مراقبت از عرصه و اعيان منابع طبيعي .

14-حفاظت از اماكن و واحدهاي تابعه يگان .

15-تهيه طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جدول مصوب سازماني و ارايه آن به مبادي ذيربط جهت سير مراحل تصويب