منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
صفحه اصلی > معرفی اداره  > وظائف و اهداف 
وظائف و اهداف

                                                                                   وظايف و اهداف  اداره کل منابع طبيعی

(شعار اصلی حفظ ، احيا، ، توسعه وبهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور )

1-     حفاظت مستمر همه جانبه ازحدودو شغوز منابع ملی وطبيعی جنگلها ومراتع حفاظتی وذخاير جنگلی با استفاده از وسائل نقليه زمينی وهوايی

2-       تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی

3-       تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی

4-    ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی

5-       توسعه برنامه های ترويجی جهت جلب مشارکت مردم خصوصا" بانوان روستائی وجنگل نشينان

6-       بررسی واظهارنظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها ومراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی

7-       تهيه وتنظيم گزارش ارزشيابی پروژه های دردست اجراء درقالب فرمهای نظارتی سازمان برنامه وبودجه وفرمهای ارزشيابی سازمان متبوع.

8-       انجام کليه امورکارگزينی شامل استخدام ، انتصاب ، رفاه وبازنشستگی ومستمری بگيران بارعايت موازين ومقررات مربوطه

9-       انجام امورمربوطه به تشکيلات وبهبود روشهای کاری وطبقه بندی مشاغل وارزشيابی کارکنان

10-   انجام ونظارت برعمليات طرحهای مطالعاتی

11-   تهيه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبيعی براساس ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی

12-   برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع ومميزی وتنسيق وتعيين ظرفيت مجاز استفاده ازمراتع

13-   تهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی

14-   پيگيری درجهت تشکل دامداران وبهره برداران ومجريان طرحهای مرتعداری وهمکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان

15-   انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفيتهای منطقه ای وتهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليدنهال

16-   ايجاد وتجهيز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبيعی ودست کاشت

17-   توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی ونگهداری ازمناطق مذکور

18-  انجام مراحل مختلف مميزی وتفکيک اراضی ملی از مستثنيات به منظور احراز مالکيت وصدور اسناد مالکيت اراضی ملی به نام سازمان جنگلها ومراتع به نمايندگی دولت جمهوری اسلامی ايران

19-   همکاری واعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی

20-   پيشنهاد نيازهای تحقيقاتی وهمکاری دراجرای پروژه های تحقيقاتی

21-   جمع آوری وتنظيم کليه آمار واطلاعات عملکردها واستنتاج آماری وتهيه گزارش وتحليل های آماری

   ازکل 1621421 هکتار اراضی منابع طبيعی استان 822272 جنگل معادل 51% و 799169 هکتار مرتع معادل 49% درصد به نسبت 5/1 درصد کل منابع طبيعی کشور می باشدکه با برنامه ريزی صورت گرفته وطرحهای محوری :

 1-    طرح جامع حفاظت ازعرصه های منابع طبيعی جلوگيری ازقطع درختان وآتش سوزی ، اجرای طرح جايگزينی سوخت فسيلی ، استقرار شبکه بی سيم

2-       طرح ملی نهضت سبز با مشارکت NGO  با مشارکت مردم دريک دوره 20 ساله توسعه درختکاری انجام می شود.

3-       طرح  تعادل دام ومرتع به منظور تعادل دام ومرتع توسعه طرح های مرتع داری تبديل مرتعهای کم بازده است.

4-       طرح تکميل مميزی اراضی ، جهت شناسائی وتعيين حدود منابع طبيعی ازسايراراضی می باشد.

   برنامه های آتی :

1-       افزايش جنگلکاری توسعه فضای سبز درکليه مکانها وکمربندی شهرها وحاشيه راهها وهمچنين توسعه زراعت چوب

2-       تهيه طرحهای مديريت منابع جنگلی وصيانت ازجنگلها ونظارت برآنها

3-       کنترل دام وتعادل بخشيدن به چرای دام وظرفيت مرتع – مميزی وتنسيق مراتع وافزايش تعاونی های بهره بردار

4-       اخذسندمالکيت ونقشه برداری کل اراضی منابع طبيعی وحاکميت بخشيدن به آن

5-    کنترل تخريب ازطريق آموزش شوراها وبهره برداران، تهيه طرح سوخت فسيلی پيشگيری واطفاء حريق وکنترل آفات ، افزايش شبکه بی سيم وکاهش              تخريب ازطريق همکاری وهماهنگی با مراجع قضائی ونيروی انتظامی

6-       افزايش علوفه ( راندمان عملکرد درهکتار) مرتع ازميانگين به حداکثر ظرفيت

7-       افزايش برنامه های آموزشی ترويجی در بين روستائيان ( جنگل نشينان – مرتعداران ) وعشاير

8-       سرعت بخشيدن به جذب اعتبارات وتسهيلات بانکی در پيشبرد اهداف جنگل ومراتع استان